Wymagane dokumenty w przypadku wyceny działek budowlanych to: numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis), wypis z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży lub darowizny)

Zobacz co jeszcze możemy Ci zaoferować!

Nasza oferta swoim zakresem obejmuje usługi w szeroko pojętym zakresie wyceny nieruchomości. Wykonujemy operaty szacunkowe, dla wszystkich typów nieruchomości – domów, domów w budowie, mieszkań, działek, lokali użytkowych, nieruchomości rolnych, nieruchomości leśnych, ograniczonych praw rzeczowych czy nieruchomości komercyjnych tjk. biurowce, magazyny, lokale handlowe. Nie ma przy tym znaczenia jaki jest cel wyceny.  Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć: zmiany, sprzedaży, negocjacji cen, zabezpieczenia kredytów bankowych, wniesienia aportu, amortyzacji, naliczenia opłaty adiacenckiej, naliczenia opłat związanych ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, określenia podatków od spadków i darowizn czy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Wszelkie informacje uzyskane przez rzeczoznawcę w trakcie wyceny stanowią tajemnicę zawodową! 

Wycena mieszkań

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA to część budynku trwale związanego z gruntem, stanowiąca odrębny przedmiot własności. Sanowi odrębną nieruchomość jeżeli spełnione zostaną trzy przesłanki: jest to lokal samodzielny (zgodnie z definicją Ustawy o własności lokali), jest wyodrębniona pod względem własności oraz posiada założoną księgę wieczystą.

 

Na wartość mieszkania wpływa wiele czynników. Czasami ciężko jest przewidzieć, w jakim stopniu oddziaływuje dany parametr. Pomóc w określeniu jego wpływu może przede wszystkim wnikliwa analiza rynku...

 

Wycena domów i domów w budowie

Budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z definicją to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Wycena domu jest bardziej skomplikowana niż określenie wartości mieszkania. Na wycenę budynku jednorodzinnego wpływa dużo składników przy czym nie wszystkie są oczywiste.

 

Wymagane dokumenty w przypadku wyceny domów to między innymi: numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis), wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,...

Wycena działek budowlanych

Działka budowlana to: nieruchomość gruntowa lub działka gruntu której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. W przypadku wyceny działek podejście do określenia również będzie zupełnie inne niż w przypadku wyceny domów czy mieszkań. Na wartość nieruchomości niezabudowanej mają często wpływ takie cechy jak dostępność do mediów  czy przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego… również nieruchomości sąsiednich.

 

Wymagane dokumenty w przypadku wyceny działek budowlanych to: numer księgi wieczystej...

Wycena lokali użytkowych

Lokal użytkowy to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Lokalem użytkowym będzie więc na przykład pomieszczenie biurowe, gabinet lekarski czy lokal sklepowy. Wycena lokalu komercyjnego opera się na zupełnie innych kryteriach niż wycena lokalu mieszkalnego – z uwagi na odmienne przeznaczenie nieruchomości a co za tym idzie również inne oczekiwania potencjalnych nabywców. Czasami na wartość lokalu użytkowego może mieć wpływ np. rodzaj prowadzonej w nim działalności.

 

Wymagane dokumenty w przypadku wyceny lokali użytkowych to przede wszystkim: numer księgi wieczystej...

Wycena gruntów rolnych

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

Z uwagi na różnorodność nieruchomości rolnych i wiele sposobów ich użytkowania w prawie określona została do ich szacowania odrębna metoda wyceny (stosowana w szczególnych przypadkach). Określenie wartości gruntów rolnych wiąże się między innymi ze szczegółowym określeniem jaka jest klasyfikacja gleboznawcza gruntu oraz jego zasobność...

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Nauka prawa cywilnego definiuje prawa rzeczowe ograniczone jako prawa zapewniające uprawnionemu wyłącznie ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy.

 

Obecnie prawami rzeczowymi ograniczonymi w świetle prawa są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka. Nie dla wszystkich tych praw można określić wartość rynkową. Jednym z najpopularniejszych praw, dla których się tę wartość określa jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...

 

blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.